Terms and conditions

Alle facturen moet ten laatste 21 dagen na factuurdatum betaald zijn – tenzij anders vermeld.

Betwisting van de factuur kan enkel binnen de vijf dagen na factuurdatum per aangetekende brief.

In geval van niet-betaling op de vermelde vervaldag zullen de bedragen, zonder aanmaning, verhoogd worden met een intrest van 12 % per jaar, plus een forfaitaire schadevergoeding van 20 % (met een minimum van 125,00 euro).

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de intresten aangerekend worden à rato van 8% per jaar vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief of e-mail 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).

Alle kosten die verband houden met de inning en invordering van het door de klant verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de klant. Het betreft hier bijvoorbeeld doch daartoe niet beperkt, kosten van incasso, aanmaningskosten, juridisch advieskosten, deurwaarderskosten e.d.

Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever worden geleverd, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Onder geen enkele voorwaarde kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirect schade gelden door de klant of door derden. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdigheid, onvolledigheid, tekortkomingen of inhoudelijke fouten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Helen Simpson (or Sartorius & Blot), tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.

Klachten of betwistingen dienen binnen de zeven dagen na factuurdatum gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.

Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.